POLECANE PRODUKTY

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Fishing24

 

Postanowienia wstępne, informacje

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.fishing24.pl prowadzony jest przez FISHING24 POLAND BIELEWICZ, FUŁAWKA SP. J. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 17 lok. U3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000408167, REGON 021802588, NIP 8992732962. E-mail sklep@fishing24.pl, nr telefonu 71 349 99 49. Sklep internetowy Fishing24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej oraz obsługą realizacji zamówień odpowiada Sprzedawca.

Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu przez Sprzedawcę. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na witrynie sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.

Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego Fishing24.

Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym Fishing24, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Fishing24 Polska na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do Fishing24 Polska Bielewicz, Fuławka Sp. J. w formie pisemnej.

W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu.

 

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego Fishing24.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Fishing24 nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

 

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.sklep.fishing24.pl . Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.

Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia lub rezygnacji z niego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, informacji o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

 

Dostawa towarów

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.

Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta.

Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:

- w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia;

- w przypadku wybrania płatności z góry (przelew, karta płatnicza) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy.

O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Przesyłki z formą płatności - przedpłata zostaną wydane w punkcie odbiorów osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres info@fishing24.pl (prosimy podać nr zamówienia).

 

Uszkodzenia i braki w transporcie

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fishing24.pl

W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą.

W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

 

Formy płatności, dokumenty sprzedaży

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

- za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;

 

Do każdego zakupionego produktu wystawiany jest paragon. Paragony są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów tego odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Konsument w celu odstąpienia od umowy jest zobowiązany przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: info@fishing24.pl lub na adres korespondencyjny sprzedawcy:

  Fishing24 Poland

  ul. Legnicka 17/U3

  53-671 Wrocław

        Z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”

 1. Sprzedawca niezwłocznie po odebraniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Konsumenta podczas procesu zamówienia.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem innego niż najtańszy, oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie dłuższym 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku przesłania formularza lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Konsument proszony jest o dołączenie do przesyłki formularza lub oświadczenia w formie pisemnej, co umożliwi szybszy zwrot Konsumentowi dokonanych płatności za zakupiony towar. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sklepu:

        Fishing24 Poland

        ul. Legnicka 17/U3

        53-671 Wrocław

        Z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Konsument jest zobowiązany przesłać towar do Sprzedawcy w sposób zabezpieczający towar przed zniszczeniem.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego działu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłat, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

W przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem,przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.

W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.

Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać na adres info@fishing24.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – info@fishing24.pl.

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe

Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej info@fishing24.pl.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.

Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.

Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać e-mailowo na adres info@fishing24.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki do Klienta).

Towar wraz z wypełnionym czytelnie formularzem odstąpienie od umowy należy wysłać na adres:

Fishing24 Polska

ul. Legnicka 17 lok U3
53 - 671 Wrocław

Prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na opakowaniu zapisu "Zwrot 10 dni"

Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Koszt odesłania towaru ponosi Klient.